Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Công văn 3203 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế Công văn 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Nghị quyết 39 Về tinh gian biên chế Văn bản 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Thông tư 01 Hướng dẫn NGhị định 108 Thông tư 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Nghị định 108 Tinh giản biên chế Nghị định 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Số: 15/2012/TT-BNV HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Thông tư 05-03-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 62/2012/TT-BGDĐT Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 68/2011/NĐ-CP Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Nghị định 03-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Công văn 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 1201/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 Quyết định 31-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi