Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm GDQPAN

28 - 09 - 2012 9:14 AM | View : 3073

Chức năng nhiệm vụ Trung tâm GDQPAN

1. Chức năng: Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh thuộc Cơ sở Sơn Tây, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Cơ sở trong việc tổ chức thực hiện các học phần/môn học trong chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh.

 2. Nhiệm vụ:

a)  Tổ chức các hoạt động giảng dạy, học tập các học phần/môn học của chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh;

b) Tổ chức thực hiện cho sinh viên học tập, sinh hoạt theo 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần và duy trì nề nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, rèn luyện sinh viên;

c)   Tổ chức biên soạn chương trình môn học, giáo trình, tài liệu giảng dạy và cải tiến phương pháp giảng dạy học tập; Tổ chức hội giảng trao đổi kinh nghiệm giảng dạy.Phân công chuyên môn, ký duyệt giáo án, đề cương lên lớp của giảng viên thuộc đơn vị.

d) Chịu trách nhiệm về nội dung, phương pháp dạy học, nghiên cứu khoa học, sinh hoạt chuyên môn;

e) Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, thi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện cho sinh viên;

f) Thực hiện công tác giáo vụ khoa theo quy định; làm thủ tục đề nghị thanh toán chế độ cho cán bộ giảng dạy, kiêm giảng, thỉnh giảng thuộc đơn vị quản lý theo quy định hiện hành;

g) Tổ chức, điều hành, giám sát hoạt động hậu cần (Bếp ăn sinh viên, tăng gia lao động sản xuất..).

h) Quản lý vũ khí kỹ thuật phục vụ trong huấn luyện và học tập, phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính đề xuất kế hoạch mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình sử dụng;

i) Xây dựng kế hoạch mua sách, giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học. Quản lý, cấp phát giáo trình, sách, tài liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học;

j)Phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất về công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ giảng dạy và công tác quản lý, giáo dục sinh viên, cán bộ quản lý đại đội;       

k) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực,cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định;

l) Soạn thảo các văn bản theo chức năng của Trung tâm;

m) Quản lý lưu trữ dữ liệu và hồ sơ các hoạt động của Trung tâm;

n) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook

Tin liên quan