Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng nhiệm vụ phòng Kế toán tài vụ

27 - 09 - 2012 9:28 AM | View : 3507

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Phòng Kế toán-Tài vụ thuộc Cơ sở Sơn Tây là đơn vị dự toán cấp III, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Cơ sở về công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê và hạch toán theo qui định của Nhà nước và Nhà trường.

  2. Nhiệm vụ

a)  Lập dự toán; xây dựng kế hoạch tài chính và thực hiện công tác kế toán, tài chính; quyết toán tài chính định kỳ trước tài chính cấp trên theo quy định của Nhà nước;

b) Giám sát, phối hợp tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến chi tiêu tài chính; mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, tiền lương, tiền công và các khoản chi tiêu khác từ tất cả các nguồn kinh phí;

c)  Tổ chức thực hiện khai thác các nguồn thu hợp pháp, hợp lệ phục vụ cho hoạt động của Cơ sở; nghiên cứu, thực hiện, phổ biến và hướng dẫn thi hành các quy định về tài chính, tài sản của Nhà nước, thủ tục thanh toán tại Cơ sở;

d) Chi trả tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp và các chế độ khác đối với cán bộ, viên chức, người lao động; các khoản thu, chi đối với người học;

e) Tổ chức việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội trình Giám đốc phê duyệt và báo cáo cấp có thẩm quyền;

f) Tham gia xây dựng các định mức sử dụng, quyết toán tiêu hao cho các hoạt động liên quan đến vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu;

g) Tổ chức việcxây dựng mức thu, chi và tổ chức thu, chi các khoản phí theo quy định; hướng dẫn cán bộ, viên chức, người lao động nộp thuế thu nhập cá nhân;

h) Tổ chức giám sát các hoạt động dịch vụ của Cơ sở;

i) Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực,cơ sở vật chất và các trang thiết bị được giao theo quy định; Quản lý lưu trữ dữ liệu và hồ sơ về tài chính, kế toán;

j) Làm thường trực hội đồng kiểm kê và là thành viên một số hội đồng liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Phòng;

k) Soạn thảo các văn bản về công tác tài chính, kế toán;

l) Quản lý lưu trữ dữ liệu và hồ sơ các hoạt động về tài chính, kế toán;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

 Liên hệ

     Số điện thoại: 043.3838.343

     Email: kttv@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook