Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

QUYẾT ĐỊNH: V/v ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học LĐ - XH

01 - 10 - 2012 9:20 PM | View : 1311

 

Quyet dinh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành tạm thời Quy chế tổ chức và hoạt động

của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội

 

GIÁM ĐỐC CƠ SỞ SƠN TÂY

 

         Căn cứ Quyết định số 1911/QĐ-LĐTBXH ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc thành lập Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động- Xã hội;

         Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-LĐTBXH ngày 24 tháng 04 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động- Xã hội;

          Căn cứ Quy định phân cấp về quản lý cán bộ cho Cơ sở II, Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động - Xã hội, ban hành kèm theo Quyết định số 1383/QĐ-ĐHLĐXH-TCCB ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Lao động- Xã hội;

           Căn cứ Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội đã trình Hiệu trưởng trường Đại học Lao động – Xã hội tại Tờ trình số 230/TTr-CSST ngày 12 tháng 09 năm 2011 của Giám đốc Cơ sở Sơn Tây;

Theo đề nghị của Trưởng phòng TCHC,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

  Điều 1.Ban hành tạm thời kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ sở Sơn Tây thuộc trường Đại học Lao động – Xã hội;

  Điều 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2012. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ;

  Điều 3. Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, Tổ trực thuộc Cơ sở Sơn Tây chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ky ten
 

Share
Share on Facebook