Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây
Danh-muc-chinh-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi

Danh mục chính

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

THÔNG BÁO: Về việc Hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012

01 - 10 - 2012 3:57 PM | View : 4594

 

  TR­ƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG-XÃ HỘI

  CƠ SỞ SƠN TÂY

  Số:   143   /TB-CSST

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                  

                  

Hà Nội, ngày 19  tháng 09 năm 2012

 

THÔNG BÁO: Về việc Hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2011 - 2012

 

 

Kính gửi:  Trưởng các đơn vị trực thuộc Cơ sở

 

         Căn cứ Thông báo số 1134/TB-ĐHLĐXH, ngày 19/09/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội về việc Bình xét thi đua năm học 2011 - 2012. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ sở Sơn Tây yêu cầu các đơn vị trực thuộc Cơ sở tiến hành tổng kết công tác TĐKT năm học 2011-2012 dựa theo Thông tư số 35/2011/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hướng dẫn công tác TĐKT ngành LĐTB&XH (tham khảo trên mạng) và Quyết định số 1066/QĐ-ĐHLĐXH ngày 01/10/2008 của Hiệu trưởng về việc ban hành các tiêu chí đánh giá thi đua năm học, quy định về thang điểm và điều kiện bình xét danh hiệu thi đua năm học;

Giám đốc Cơ sở yêu cầu một số điểm sau:

1. Tổ chức triển khai các cá nhân làm bản tự nhận xét, đánh giá, tự phân loại theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2011-2012, dựa theo các tiêu chí đánh giá đối với cán bộ quản lý các phòng, cán bộ quản lý các khoa, viên chức và lao động;

2. Các phòng, khoa, tổ làm báo cáo tổng kết công tác của đơn vị mình;

3. Tổ chức họp phòng, khoa, tổ trực thuộc gồm: CBVC, lao động hợp đồng không xác định thời hạn, lao động hợp đồng có thời hạn từ 01 năm trở lên để nhận xét, góp ý và tổ chức bình bầu các danh hiệu thi đua đối với các cá nhân và tập thể;

4. Gửi hồ sơ đề nghị khen thưởng về phòng TCHC gồm:

- Các bản tự kiểm điểm, nhận xét cá nhân;

- Danh sách, bản đánh giá tự chấm điểm của từng cá nhân và chấm điểm của đơn vị mình cho từng cá nhân;

- Bản tổng kết công tác của phòng, khoa, bộ môn, tổ;

- Biên bản họp tổng kết công tác và bình xét các danh hiệu thi đua của cá nhân và tập thể phòng, khoa, bộ môn, tổ;

- Đối với cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở trở lên và tập thể đề nghị xét tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc trở lên phải có bản báo cáo thành tích kèm theo và đã đăng ký giao ước thi đua năm học 2011-2012 (riêng cá nhân phải có bản sao các công trình nghiên cứu, đề tài, sáng kiến đã được duyệt ứng dụng).

5. Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng thực hiện theo Quyết định số 1066/QĐ-ĐHLĐXH ngày 01/10/2008;

6. Các phòng, khoa và cá nhân đăng ký giao ước thi đua năm học 2012-2013 của cá nhân và tập thể (có mẫu kèm theo);

* Một số chú ý:

- Đối với giáo viên: Phòng Đào tạo chuyển tổng hợp giờ giảng về phòng TCHC trước ngày 27/09/2012;

- Đối với CBVC, giáo viên được cử đi học: Phải gửi kết quả học tập về phòng TCHC trước ngày 28/09/2012;

Đề nghị trưởng các phòng khoa, bộ môn, tổ triển khai thực hiện và gửi các văn bản trên về phòng TCHC chậm nhất vào 16h00’ ngày 12/10/2012 để tổng hợp, báo cáo Nhà trường. Sau thời hạn trên Hội đồng TĐKT Cơ sở Sơn Tây không chịu trách nhiệm;

Quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc các phòng, khoa, bộ môn, tổ trao đổi với thường trực Hội đồng TĐKT để thống nhất thực hiện.

 Ky ten 

 

 

Share
Share on Facebook