Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Tra cứu nhanh văn bản

Loại văn bản
Số hiệu/Tên
Trích yếu nội dung
  

STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 Công văn 3203 Thực hiện chính sách tinh giản biên chế Công văn 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Nghị quyết 39 Về tinh gian biên chế Văn bản 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Thông tư 01 Hướng dẫn NGhị định 108 Thông tư 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 Nghị định 108 Tinh giản biên chế Nghị định 27-08-2015 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Số: 15/2012/TT-BNV HƯỚNG DẪN VỀ TUYỂN DỤNG, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LÀM VIỆC VÀ ĐỀN BÙ CHI PHÍ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC Thông tư 05-03-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 62/2012/TT-BGDĐT Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 68/2011/NĐ-CP Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Nghị định 03-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 Công văn 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 1201/QĐ-TTG Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012-2015 Quyết định 31-08-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi