Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT
STT Số hiệu/Tên Trích yếu nội dung Loại VB Ngày Tải
1 57/2012/TT-BGDĐT sửa đổi Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ kèm theo Quyết định 43/2007/QĐ-BGDĐT Thông tư 10-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
2 Mẫu đề thi 1 Danh cho cao đẳng nghề Biểu mẫu phòng đào tạo 09-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
3 Mẫu số 02 Kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Thanh tra Chính phủ Biểu mẫu phong TC-HC 03-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
4 68/2011/NĐ-CP Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập Nghị định 03-01-2013 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
5 Đề nghị mua vật tư, dụng cụ Dành cho VC,LĐ Biểu mẫu phòng QTTB&QHDN 27-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
6 Công văn 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
7 THƯ VIỆN VIÊN TRUNG CẤP (Mã số ngạch 17.171) Tiêu chuẩn ngạch Biểu mẫu phong TC-HC 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
8 THƯ VIỆN VIÊN (Mã số ngạch 17.170) Tiêu chuẩn ngạch Biểu mẫu phong TC-HC 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
9 THƯ VIỆN VIÊN CHÍNH (Mã số ngạch 17.169) Tiêu chuẩn ngạch Biểu mẫu phong TC-HC 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi
10 GIÁO VIÊN TRUNG HỌC (Mã số ngạch 15.113) Tiêu chuẩn ngạch Biểu mẫu phong TC-HC 19-12-2012 Download-tai-lieu-truong-dai-hoc-lao-dong-xa-hoi