Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng nhiệm vụ Phòng QTTB và QHDN

28 - 09 - 2012 9:33 AM | View : 1679

 

PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

1. Chức năng: Tham mưu cho Giám đốc:

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch về quản lý, trang bị, bảo dưỡng, chăm sóc và sử dụng trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ đào tạo của Cơ sở;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư trang thiết bị, vật tư kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch, quản lý trang thiết bị, vật tư phục vụ đào tạo;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch đưa HS-SV đi thực tập kết hợp với thực tập sản xuất ngoài trường; quan hệ với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc hợp đồng cho HSSV thực tập, tư vấn, giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp;

2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Cơ sở để xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị; xây dựng, bổ sung các định mức tiêu chuẩn, định mức sử dụng, tiêu hao vật tư, thiết bị; đảm bảo công tác cung ứng kịp thời vật tư thiết bị phục vụ thực tập theo tiến độ và chương trình đào tạo; khai thác nguồn hàng và đề xuất phương án tiêu thụ sản phẩm trong giai đoạn thực tập nâng cao tay nghề của HSSV.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quản lý theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, vật tư, dụng cụ, công cụ... phục vụ kịp thời cho giảng dạy, học tập của HSSV và giám sát quá trình sử dụng theo quy định hiện hành (thành lập các tổ mua sắm, gồm đại diện phòng KTTV, đại diện các phòng, khoa, bộ môn, tổ trực tiếp sử dụng và phòng QTTB&QHDN);

- Xây dựng và tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định sử dụng tài sản, thiết bị của các đơn vị, đánh giá chất lượng, giá trị sử dụng các trang thiết bị để có kế hoạch trang bị, chống hư hỏng, mất mát, lãng phí;

- Phối hợp với phòng Kế toán -Tài vụ quản lý trang thiết bị kỹ thuật cho công tác đào tạo của Cơ sở, lập sổ sách theo dõi quản lý, giám sát, kiểm tra và thực hiện quyết toán vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vật tư, kỹ thuật trong quá trình thực tập, đối với các khoa, bộ môn trong Cơ sở;

- Chủ trì xây dựng và tham gia các đề án, dự án, các chương trình mục tiêu Quốc gia để trang bị thiết bị, vật tư kỹ thuật đảm bảo cho đào tạo.

- Quản lý kho, thực hiện thủ tục nhập, xuất theo quy định của Nhà nước;

- Chủ trì và phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn, tổ chuẩn bị các điều kiện để Giám đốc ký kết các hợp đồng liên quan trang thiết bị, vật tư phục vụ giảng dạy và học tập, hợp đồng về sản xuất, dịch vụ. Theo dõi, đôn đốc các bộ phận liên quan thực hiện hiện hợp đồng đã ký;

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế toán- Tài vụ tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định;  lập kế hoạch, định giá, phân loại thiết bị dạy nghề, tiến hành các thủ tục thanh lý vật tư, công cụ, thiết bị dạy nghề đã hỏng, hết hạn sử dụng theo nguyên tắc và quy định;

- Làm các báo cáo về công tác quản trị, thiết bị vật tư theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Xây dựng kế hoạch thực tập kết hợp sản xuất và dịch vụ cho từng học kỳ, năm học; Tổ chức và thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất sau khi được phê duyệt;

- Nghiên cứu thị trường, quan hệ với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để liên hệ địa điểm, giải quyết thủ tục, tổ chức cho HSSV đi thực tập ngoài trường và tư vấn giới thiệu việc làm cho HSSV sau khi tốt nghiệp;

- Khai thác các nguồn hàng để thực hiện kế hoạch thực tập kết hợp với sản xuất; đề xuất và tổ chức thực hiện về quy định tiêu thụ các sản phẩm do học sinh, sinh viên làm ra từ việc thực tập kết hợp với sản xuất;

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ký kết các hợp đồng sản xuất, dịch vụ và theo dõi việc thực hiện các hợp đồng sản xuất, dịch vụ đã ký kết;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Cơ sở giao.

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook