Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng nhiệm vụ Phòng đào tạo

28 - 09 - 2012 10:06 AM | View : 2425

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng:

Giúp Giám đốc tổ chức, quản lý công tác đào tạo tại Cơ sở. Chịu trách nhiệm quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo bao gồm: xây dựng mục tiêu, kế hoạch, nội dung chương trình đào tạo, công tác tuyển sinh, quản lý chất l­ượng dạy và học, quản lý toàn diện kết quả học tập của HSSV từ khi nhập trường đến khi tốt nghiệp.

2. Nhiệm vụ:

            - Tổ chức nghiên cứu xây dựng phư­ơng hư­ớng phát triển và ph­ương thức đào tạo ở các trình độ, các ngành, bậc học để trình Giám đốc;

- Tổ chức và quản lý các loại hình đào tạo: chính quy, tại chức, liên thông, liên kết, dài hạn, ngắn hạn;

- Phối hợp với các phòng, khoa, và các đơn vị liên quan của Cơ sở tổ chức xây dựng ch­ương trình đào tạo nghề ở các bậc học;

- Phối hợp với các phòng, khoa, và các đơn vị liên quan của nhà trường để tổ chức quản lýđiều hành chương trình đào tạo về lao động, xã hội ở các bậc học tại Cơ sở;

- Tổ chức quản lý thống nhất về kế hoạch, nội dung ch­ương trình đào tạo, nội dung các môn học của tất cả các ngành học, bậc học;

- Tổ chức công tác tuyển sinh hàng năm theo kế hoạch. Chủ trì và phối hợp với phòng công tác HSSV, các phòng, khoa, bộ môn làm các thủ tục tiếp nhận HSSV nhập học; lập phư­ơng án phân bổ HSSV cho các ngành, chuyên ngành, tổ chức biên chế lớp; phổ biến nội quy, quy chế cho HSSV;

- Quản lý, theo dõi, tổng hợp và đánh giá, phân loại kết quả học tập của HSSV từng học kỳ, năm học và toàn khoá học;

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy toàn khoá học, tiến độ giảng dạy năm học, học kỳ và lịch học hàng tuần của các khoá, các lớp;

- Chủ trì và phối hợp với các khoa, bộ môn, ban thanh tra giáo dục, thanh tra nhân dân của Cơ sở và các khoa, bộ môn của trường Đại học Lao động- Xã hội giám sát việc thực hiện quy chế giảng dạy, học tập, thi, kiểm tra. Định kỳ đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giáo viên, giảng viên và HSSV;

- Tổ chức các hoạt động hội giảng, hội thi thiết bị tự làm cấp tr­ường, thi HSSV giỏi cấp tr­ường, theo dõi giúp đỡ hội giảng cấp khoa, bộ môn;

-  Giúp Giám đốc Cơ sở tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và xử lý các công việc trong thi, kiểm tra;

- Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các bảng biểu về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi tổng hợp, đánh giá chất lượng đào tạo nghề; thống kê, báo cáo theo quy định và đột xuất khi có yêu cầu của cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Chủ trì tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo, phư­ơng pháp giảng dạy, học tập... theo sự chỉ đạo của Giám đốc Cơ sở;

            - Nghiên cứu đề xuất phát triển các ngành, nghề đào tạo mới, trên cơ sở phân tích nhu cầu thị trường. Đầu mối tổ chức các hoạt động về nghiên cứu khoa học theo phân cấp của Hiệu trưởng;

-Phối hợp với phòng TCHC, các khoa, tổ chức lập phương án, kế hoạch và quản lý việc thực hiện kế hoạch thực tập, kết hợp với sản xuất dịch vụ, thực tập ngoài Cơ sở, phù hợp với chương trình đào tạo; (do phòng QTTB&QHDN chủ trì)

- Phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ xây dựng và sử dụng kinh phí đào tạo trên cơ sở quy định chung;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phư­ơng hư­ớng phát triển để sử dụng cơ sở vật chất, phòng học, phòng thực hành, th­ư viện và các điều kiện phục vụ cho công tác đào tạo;

- Làm các báo cáo về công tác đào tạo theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Trực tiếp quản lý điều hành các hoạt động của Thư viện;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Cơ sở giao.

 

---------------------------------------------------------------------------

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook