Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Danh sách cán bộ, nhân viên Phòng TC - HC

28 - 09 - 2012 9:31 AM | View : 2857

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN PHÒNG TC - HC

TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đào Duy Tân

P.Trưởng phòng

0913.549.461

tandd@ulsasontay.edu.vn

2

Phùng Thị Minh Hường

Chuyên viên

0169.4850.680

huongptm@ulsasontay.edu.vn

3

Nguyễn Văn Chung

Giáo viên

0989.724.039

chungnv@ulsasontay.edu.vn

4

Trần Văn Năm

Nhân viên 0985.621.889 namtv@ulsasontay.edu.vn
5 Hoàng Thị Thanh Nhân viên 0164.6527.988 thanhht@ulsasontay.edu.vn
6 Nguyễn Thị Duyên Nhân viên 0975.125.586 duyennt@ulsasontay.edu.vn
7 Phan Chí Thanh Lái xe 0989.553.287  
 8  Phùng Thị Tùy  Bảo vệ  0169.6066.428  
9 Nguyễn Thị Thanh Hương Bảo vệ 0986.420.855

 

10 Nguyễn Văn Nhàn Bảo vệ  

 

11 Trần Hùng Hào Lái xe  

 

 12  Trần Hữu Đức  Giáo viên    ducth@ulsasontay.edu.vn
13 Phạm Thị Nhàn Bảo vệ  

 

Liên hệ:

            Số điện thoại: 043.3838.542       Fax: 043.3838.541

            Email: tchc@ulsasontay.edu.vn

 

 

Share
Share on Facebook