Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ Chức - Hành Chính

28 - 09 - 2012 9:44 AM | View : 2627

PHÒNG TỔ CHỨC- HÀNH CHÍNH

1. Chức năng:

- Giúp Giám đốc trong việc xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi d­ưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ chính sách, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống văn bản nội quy, quy chế quản lý trong nội bộ Cơ sở.

 - Thực hiện công tác hành chính, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, công tác quân sự địa phương, vệ sinh môi tr­ường, sửa chữa nhỏ. 

 - Tổ chức, thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết;

2. Nhiệm vụ:

            - Xây dựng và tổ chức thực hiện theo quy tình để ban hành các văn bản quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ của Cơ sở để nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy tổ chức;

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn về cơ cấu đội ngũ cán bộ nhằm đảm bảo cân đối, đồng bộ. Xây dựng kế hoạch điều phối, tuyển dụng cán bộ viên chức đảm bảo số lư­ợng và chất lượng, sử dụng cán bộ phù hợp chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho mọi hoạt động của Cơ sở;

- Lập kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi d­ưỡng cán bộ viên chức có trình độ chuyên môn, phẩm chất đạo đức theo tiêu chuẩn chức danh viên chức Nhà n­ước, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất l­ượng công tác và sự phát triển của Cơ sở;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị của Cơ sở để xây dựng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc Cơ sở; Xây dựng các chức danh, quy chế, quy định quản lý của Cơ sở;

- Xây dựng quy chế tuyển dụng CBVC, giảng viên, giáo viên và lao động; Tổ chức thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức, chuẩn bị văn bản ký kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trình Giám đốc phê duyệt;

- Quản lý hồ sơ, cán bộ viên chức trong toàn Cơ sở, nắm vững quá trình công tác, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng ng­ười để tham mư­u cho lãnh đạo Cơ sở về công tác cán bộ;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị có liên quan, lập hồ sơ xét khen th­ưởng kỷ luật cán bộ, viên chức, trình Giám đốc quyết định hoặc trình cấp trên quyết định theo phân cấp quản lý;

- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, từ chức các chức danh thuộc thẩm quyền để Giám đốc ra quyết định hoặc báo cáo cấp trên quyết định theo phân cấp quản lý;

- Soạn thảo và quản lý các văn bản về Tổ chức hành chính do Giám đốc ban hành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác Tổ chức hành chính;

- Quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp, nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại viên chức, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động và các chế độ chính sách hiện hành đối với CBVC theo phân cấp;

- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị theo định kỳ hàng tháng, chuẩn bị nội dung hội nghị giao ban, lên lịch công tác tuần. Ghi chép biên bản các cuộc họp, làm việc của  Cơ sở, ghi biên bản họp của Ban Giám đốc khi được Giám đốc yêu cầu;

- Chuẩn bị quy trình và tổ chức các hội nghị, tổ chức, thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết của Cơ sở theo chỉ đạo của Giám đốc; Chuẩn bị nội dung các hội nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

- Quản lý các loại văn bản theo quy định; tổ chức thực hiện, xây dựng và đề xuất quy định về công tác văn th­ư, lư­u trữ; sử dụng và quản lý con dấu của Cơ sở;

- Quản lý hệ thống mạng LAN, INTERNET, Website của Cơ sở đảm bảo an toàn, an ninh mạng của Cơ sở.

- Tiếp nhận, phân loại văn bản của các đơn vị trong và ngoài Cơ sở gửi đến trình Giám đốc phê duyệt, sao lục các văn bản của Cơ sở và cấp trên theo ý kiến chỉ đạo của Giám đốc;

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ đảm bảo trật tự an ninh toàn Cơ sở;

- Quản lý các phư­ơng tiện thông tin liên lạc của Cơ sở;

- Quản lý điều hành, lập kế hoạch bảo d­ưỡng, sửa chữa ô tô và điều phối xe theo lệnh điều xe của giám đốc để phục vụ các hoạt động của Cơ sở;

- Quản lý, điều phối việc sử dụng các phòng học lý thuyết, phòng họp, hội trưởng, đảm bảo các điều kiện và trang thiết bị hành chính cho các phòng học, phòng họp, hội trường, phòng làm việc;

- Quản lý đất đai và hồ sơ đất đai, các công trình kiến trúc trên đất, công trình ngầm theo địa giới hành chính;

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo vệ sinh, cảnh quan môi trường; phục vụ các phòng làm việc của Ban Giám đốc và các phòng họp, phòng khách do Phòng trực tiếp quản lý. Tham mư­u điều phối, bố trí phòng làm việc cho các đơn vị trong Cơ sở. Đón tiếp khách đến công tác, sắp xếp và hướng dẫn khách đến làm việc;

- Quản lý, mua sắm, cấp phát trang thiết bị hành chính, văn phòng phục vụ nghiên cứu và làm việc của Ban giám đốc, các phòng, khoa, cán bộ, giảng viên, giáo viên và nhân viên một cách có hiệu quả;

- Đầu mối phối hợp với tổ chức Công đoàn, các đơn vị liên quan và gia đình làm thủ tục, thực hiện hiếu hỉ theo quy định hiện hành đối với CBVC, lao động và các cơ quan có quan hệ công tác;

 - Chủ trì phối hợp với Phòng CTHSSV, công an và chính quyền địa phư­ơng đảm bảo an ninh, bảo vệ an toàn, trong khu làm việc, học tập và khu ký túc xá;

- Tổ chức thực hiện thư­ờng trực cổng ra vào, tuần tra canh gác 24/24 giờ trong ngày, giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản của Cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức, giáo viên, giảng viên, HSSV và khách đến làm việc với Cơ sở;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan làm thủ tục đăng ký tạm trú, quản lý đối với ng­ười bên ngoài nghỉ qua đêm trong Cơ sở;

- Chủ trì và phối hợp các đơn vị tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường;

- Quản lý việc sử dụng có hiệu quả tài sản hành chính theo quy định;

- Quan hệ giao dịch với địa ph­ương, cơ quan bên ngoài để giải quyết các vấn đề có liên quan đến trật tự an toàn xã hội của Cơ sở và trên địa bàn;

- Lập kế hoạch và thực hiện bảo d­ưỡng, sửa chữa, cải tạo hệ thống nhà cửa, gồm các phòng làm việc, phòng thực hành, giảng đ­ường, phòng họp, hội trường, ký túc xá, thư viện, sân v­ườn cây cảnh, hệ thống cung cấp điện, nư­ớc, các trang bị thuộc hành chính,... Tiếp nhận các đề nghị, đề xuất về các nội dung trên của các đơn vị trực thuộc Cơ sở để nghiên cứu trình Giám đốc và tổ chức thực hiện;

- Hàng năm phối hợp với phòng Kế toán- tài vụ, phòng Quản trị thiết bị & Quan hệ doanh nghiệp và các đơn vị trong Cơ sở tổ chức kiểm kê theo chế độ quy định; 

- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác phòng chống lụt bão, phòng cháy, chữa cháy, công tác quân sự địa phương trong  Cơ sở;

 -  Đầu mối tổ chức các hoạt động về quan hệ đối ngoại theo phân cấp của Giám đốc, Hiệu trưởng;

- Làm các báo cáo về công tác Tổ chức, Hành chính theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Cơ sở giao.

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook