Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Giới thiệu Phòng Kế Toán - Tài vụ

27 - 09 - 2012 9:51 AM | View : 2858

 

GIỚI THIỆU PHÒNG KẾ TOÁN -TÀI VỤ

1. Chức năng: 

Giúp Giám đốc thực hiện chức năng quản lý toàn bộ tài chính, tài sản của Cơ sở theo đúng quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm tr­ước pháp luật về đảm bảo an toàn, tiết kiệm và sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính, tài sản đ­ược giao.

2. Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch thuộc các lĩnh vực hoạt động của Cơ sở, các định mức kinh tế- kỹ thuật, chế độ tài chính hiện hành và quy chế chi tiêu nội bộ, xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng năm, qúy, tháng;

- Hàng năm, căn cứ vào h­ướng dẫn của Nhà n­ước, của Bộ và nhà trường về công tác lập dự toán ngân sách, chủ trì phối hợp với các phòng, khoa, bộ môn, tổ, đơn vị trực thuộc Cở sở lập kế hoạch ngân sách năm sau trình phê duyệt;

- Căn cứ vào quyết định giao dự toán của nhà trường, xây dựng dự toán chi tiêu của Cơ sở đảm bảo cho các hoạt động chung;

- Thực hiện quản lý thu, chi các nguồn kinh phí: ngân sách cấp, nguồn tài trợ, học phí, lệ phí, các khoản thu từ liên doanh, liên kết, dịch vụ đào tạo và các khoản dịch vụ khác;

- Đảm bảo mọi nhu cầu về kinh phí cho các đơn vị, bộ phận theo kế hoạch và dự toán đã thông báo;

- Quản lý toàn bộ giá trị tài sản, CSVC, trang thiết bị kỹ thuật của Cơ sở, lập sổ sách theo dõi quản lý;

- Hướng dẫn trình tự, hồ sơ thanh toán, giám sát giá cả, lập phiếu nhập, xuất, quản lý giá trị tồn kho vật tư. Thực hiện kiểm tra việc mở sổ sách ghi chép tài chính, kiểm tra định kỳ, đột xuất sổ sách ghi chép tài chính của các đơn vị thuộc Cơ sở (các hoạt động đào tạo và dịch vụ có thu);

- Quản lý, giám sát, kiểm tra và thực hiện quyết toán vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng, thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng vật tư, kỹ thuật trong quá trình thực tập, đối với các khoa, bộ môn trong Cơ sở;

- Thực hiện chi tiêu theo quy chế chi tiêu nội bộ, chủ động đề xuất điều chỉnh, bổ sung các định mức tiêu chuẩn trong quy chế cho phù hợp với định mức hiện hành và nguồn thu tài chính hàng năm;

- Phối hợp với phòng Tổ chức- Hành chính và các bộ phận liên quan khác quản lý, theo dõi và tham gia  mua sắm, sử dụng, kiểm kê, thanh lý... các tài sản, trang thiết bị;

- Thực hiện lập, gửi và bảo vệ quyết toán tài chính hàng quý, năm với nhà trường, Bộ theo đúng quy định của Luật Ngân sách và các quy định khác của Bộ;

- Lư­u giữ chứng từ, sổ, tài liệu kế toán theo đúng quy định của Luật kế toán;

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị toàn bộ số liệu, tài liệu và làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra, thanh tra, kiểm toán của các cơ quan chức năng về công tác tài chính;

- Thực hiện công khai dự toán và quyết toán ngân sách theo quy định của Nhà nước của nhà trường và của Bộ;

- Phối hợp với các phòng, khoa xây dựng định mức vật tư hàng năm/học sinh

- Hư­ớng dẫn thực hiện công tác tự kiểm tra tài chính, quy chế công khai, quy chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, quy chế hoạt động, quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng quy định của Nhà n­ước, Bộ, Nhà tr­ường và Cơ sở;

- Phối hợp cùng phòng Tổ chức- Hành chính và các bộ phận liên quan giải quyết mọi chế độ liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên, lao động và HSSV trong Cơ sở;

- Làm các báo cáo về công tác tài chính- kế toán theo yêu cầu của cơ quan cấp trên và của Giám đốc Cơ sở;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi Giám đốc Cơ sở giao.

 

 Liên hệ

     Số điện thoại: 043.3838.343

     Email: kttv@ulsasontay.edu.vn

 

Trường Đại học Lao Động - Xã Hội cơ sở Sơn Tây

Địa chỉ: Phố Hữu Nghị, Phường Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội

Điện thoại: (+84)43.3838.542 - Fax: 043.3838.541

Website: www.ulsasontay.edu.vn - Email: info@ulsasontay.edu.vn

Share
Share on Facebook