Skype

Tin tuyển sinh trường Đhldxh cơ sở Sơn Tây

Liên kết website

Bộ Lao động Thương binh Xã hội Công ty HPSOFT

Ban Giám đốc

28 - 09 - 2012 2:33 PM | View : 2491

BAN GIÁM ĐỐC

1. Giám đốc: Thầy Nguyễn Hải Thanh

 ĐT: 046.2537.957

Email:thanhnh@ulsasontay.edu.vn

              1. Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý, điều hành toàn diện các mặt hoạt động của Cơ sở được quy định tại Quyết định số 1264/QĐ-LĐTBXH ngày 7/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ sở Sơn Tây Trường Đại học Lao động – Xã hội và phân cấp của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động – Xã hội;

              2. Xây dựng và tổ chức chỉ đạo việc thực hiện chiến lược phát triển Cơ sở, chiến lược phát triển đào tạo;

3. Là chủ tài khoản trực tiếp kiểm duyệt toàn bộ công tác tài chính của Cơ sở;

4. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo, xây dựng và phát triển đội ngũ;

- Công tác tài chính – kế toán, quản lý tài sản

- Công tác chính trị tư tưởng;

- Công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác đối ngoại và nghiên cứu khoa học.

             5. Giao các đồng chí Phó giám đốc giúp việc; Thống nhất và có ý kiến cuối cùng để sử lý, giải quyết các công việc đối với các lĩnh vực do các Phó giám đốc được giao giúp việc; Ủy quyền các Phó giám đốc được ký thay và phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc các mặt công tác được phân công,

            6. Ký thành lập các Hội đồng hoặc Tổ tư vấn và trực tiếp làm Chủ tịch các Hội đồng: Đào tạo và nghiên cứu khoa học, tuyển dụng, mua sắm, nâng bậc lương, thi đua khen thưởng, kỷ luật, thi tốt nghiệp, tuyển sinh,…

            7. Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán – Tài vụ.

            8. Sinh hoạt chính quyền tại phòng Tổ chức – Hành chính.

2. Phó Giám đốc: Thầy Ngô Hoàng Đạo- Phụ trách hành chính

ĐT: 043.3938.266

Email:daonh@ulsasontay.edu.vn

          1. Giúp Giám đốc chỉ đạo lĩnh vực công tác hành chính nội vụ cơ quan, công tác quân sự Cơ sở, chỉ đạo công tác tự vệ, an ninh, chính sách hậu phương quân đội, công tác phòng chống lụt bão, úng, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; công tác quan hệ với địa phương.

          2. Chỉ đạo công tác thực tập sản xuất, quan hệ và liên kết với các doanh nghiệp đào tạo kết hợp với sản xuất, tìm kiếm mặt hàng dịch vụ sản xuất, sử dụng mặt bằng, trang thiết bị; công tác xây dựng cơ chế quản lý đối với các khoa.

         3. Chỉ đạo công tác phát triển Trung tâm thông tin - Thư viện, công tác giáo viên chủ nhiệm, công tác quản lý giáo dục HSSV, công tác TĐKT, kỷ luật HSSV, công tác an ninh trật tự khu KTX.

         4. Trực tiếp chỉ đạo và kiêm trưởng Ban văn – thể - mỹ, phòng chống ma túy, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác Y tế, bảo vệ môi trường;

        5. Chủ tịch các Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV nghề, xét học bổng khuyến khích HSSV nghề.

       6. Phụ trách các đơn vị: Phòng Công tác HSSV, phòng Quản trị thiết bị và Quan hệ doanh nghiệp; Trung tâm thông tin-Thư viện; Tổ Ytế;

         7. Điều hành hoạt động Cơ sở khi Giám đốc đi vắng.

        8. Ký thay Giám đốc các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền bắt buộc là người đứng đầu đơn vị, của chủ tài khoản). Ký duyệt chi tiêu tài chính trong lĩnh vực phụ trách dưới 10 triệu đồng.

3

         1. Giúp Giám đốc chỉ đạo lĩnh vực đào tạo và quản lý đào tạo đại học, cao đẳng chuyên nghiệp; công tác đào tạo liên thông, liên kết; đào tạo nghề tại Cơ sở;

           2. Chỉ đạo công tác phát triển nghề mới, công tác biên soạn chương trình, giáo trình, kế hoạch đào tạo nghề và công tác bổ sung, chỉnh sửa các nội dung đó; chỉ đạo xây dựng các văn bản nội bộ về quản lý đào tạo nghề.

           3. Chỉ đạo triển khai công tác nghiên cứu khoa học hàng năm, công tác ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm đồ dùng thiết bị dạy học; Chỉ đạo công tác bồi dưỡng, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên, giảng viên.

         4. Phó chủ tịch các Hội đồng đào tạo và nghiên cứu khoa học, tuyển sinh, tốt nghiệp,...

          5. Phụ trách các đơn vị: Phòng đào tạo. Khoa Động lực, khoa Cơ khí, khoa Điện-Điện tử, khoa Công nghệ thông tin, khoa Khoa học Cơ bản-Cơ sở;;

          6. Ký thay Giám đốc các văn bản thuộc lĩnh vực phụ trách (trừ các văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền bắt buộc là người đứng đầu đơn vị, của chủ tài khoản). Ký duyệt chi tiêu tài chính trong lĩnh vực phụ trách dưới 10 triệu đồng.

         7. Đảm nhận các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công. Sinh hoạt chính quyền tại phòng Đào tạo.

 

 

 

 

 

Share
Share on Facebook